Projekt

 

Powiat Elbląski realizuje projekt:

„Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: Infrastruktura socjalna

Cel projektu:

Podniesienie jakości i skuteczności usług Powiatu Elbląskiego w zakresie włączenia społecznego wychowanków ośrodka opiekuńczo - wychowawczego

Cele szczegółowe:

- zabezpieczenie właściwych warunków bytowych wychowanków, sprzyjających budowaniu postaw prospołecznych oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych/opiekunów prawnych,

  • przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej w formie małych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie wykorzystania możliwości podejścia zindywidualizowanego do wychowanków dzięki zmniejszeniu zagęszczenia wychowanków i podejściu zinstytucjonalizowanym
  • przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania
  • zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • zmniejszenie kosztów funkcjonowania ośrodka dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych

 

Wartość projektu: 1 182 639,23 PLN

 

Dofinansowanie: 398 021,35 PLN