Zadania Centrum

Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku

Do zadań Centrum należy kompleksowa obsługa zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, realizowana w szczególności w celu:

1. pracy z rodziną dziecka umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - dążenia do przysposobienia dziecka;

2. przygotowania dziecka do:

- godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;

- pokonywania trudności życiowych, zgodnie z zasadami etyki;

- nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i    rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności    społecznych;

3. zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze Powiatu Elbląskiego obsługiwane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych dysponują 44 miejscami, w których przebywa obecnie 40 dzieci.