Projekt

 

Powiat Elbląski realizuje projekt:

„Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: Infrastruktura socjalna

Cel projektu:

Podniesienie jakości i skuteczności usług Powiatu Elbląskiego w zakresie włączenia społecznego wychowanków ośrodka opiekuńczo - wychowawczego

Cele szczegółowe:

- zabezpieczenie właściwych warunków bytowych wychowanków, sprzyjających budowaniu postaw prospołecznych oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych/opiekunów prawnych,

  • przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej w formie małych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie wykorzystania możliwości podejścia zindywidualizowanego do wychowanków dzięki zmniejszeniu zagęszczenia wychowanków i podejściu zinstytucjonalizowanym
  • przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania
  • zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • zmniejszenie kosztów funkcjonowania ośrodka dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych

 

Wartość projektu: 1 182 639,23 PLN

 

Dofinansowanie: 398 021,35 PLN

 

EduPodróż z Fundacją Dobrych Inicjatyw

W dniach 17-18.10.2019r. Młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej wzięła udział w EduPodróży zorganizowanej przez naszego wieloletniego przyjaciela Fundację Dobrych Inicjatyw.

Więcej…

"nie(co) kreatywni" w Krakowie

W dniach od 3-6 październik grupa dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek” miały przyjemność zwiedzić zabytkowe miasto Kraków. A wszystko za sprawą FUNDACJI ERBUD WSPÓLNE WYZWANIA z Warszawy, z którą placówki współpracują od ponad roku. W ramach wspomnianej współpracy FUNDACJA prowadzi projekt RECEPTA NA SUKCES. Celem programu jest wzbudzenie i zwiększenie motywacji, zaangażowania i wytrwałości w stawianiu sobie celów osobistych przez naszą młodzież. Ważne,że odbiorcami szkoleń są również wychowawcy. Oprócz aspektu szkoleniowego wychowankowie mogli podziwiać zabytki Krakowa.


Więcej…

Więcej artykułów…